Naknada štete u saobraćaju

Pravo na naknadu štete na bazi polise osiguranja od autoodgovornosti ima svaki oštećeni, kao i počinitelj saobraćajne nezgode ukoliko uz polisu osiguranja od autoodgovornosti poseduje i dobrovoljno osiguranje od nezgode za vozača i putnike.

Osiguranje od autoodgovornosti propisano je zakonom i sklapa se za svako vozilo u saobraćaju. Ono pokriva odgovornost vlasnika polise za štete pričinjene trećim licima i ima sledeća dva cilja:

 • da zaštiti osiguranika u slučaju saobraćajne nezgode, i
 • da zaštiti oštećenog, tako što će mu isplatiti naknadu štete koju mu je prouzrokovala saobraćajna nezgoda.

Ako se u vozilu koje je prouzrokovalo saobraćajnu nezgodu nalazilo još neko lice osim vozača, to lice ima pravo na naknadu štete na osnovu individualnog osiguranja, kolektivne polise osiguranja od nezgode, polise životnog osiguranja itd.

Ukoliko pretrpite saobraćajnu nezgodu u kojoj počinilac nije poznat, takođe imate pravo na naknadu štete. U takvim situacijama nadležan je fond koji je formiran od strane najvećih osiguravajućih kuća u Srbiji koje zajednički snose odgovornost za naknadu štete. Takođe, isto važi i u slučaju saobraćajne nezgode sa vozilom koje nije registrovano.

Uslovi za naknadu štete u saobraćaju

 • Vozač mora posedovati ispravnu vozačku dozvolu,
 • Vozač ne sme upravljati vozilom pod dejstvom alkohola ili nedozvoljenih supstanci,
 • Vozač ne sme počiniti saobraćajnu nezgodu sa namerom,
 • Vozač ne sme samovoljno napustiti mesto nezgode, a da nije prosledio svoje lične podatke i podatke o osiguranju,
 • Vozač ne sme upotrebljavati vozilo u druge svrhe, kao što je to naznačeno u osiguravajućem ugovoru, i
 • Vozilo koje je učestvovalo u saobraćajnoj nezgodi mora biti tehnički ispravno.

Saobraćajne nezgode se kategorizuju na lakše, teške, i saobraćajne nesreće sa smrtnim ishodom. U slučaju saobraćajne nesreće sa smrtnim ishodom naknada štete se isplaćuje užim članovima porodice preminulog.

Naknada štete za pretrpljen duševni bol

Na bazi zaključenog automobilskog osiguranja osiguravajuća kuća pored naknade štete za telesne povrede isplaćuje i naknadu štete za pretrpljen duševni bol. Ovde postoje sledeće vrste odštete:

 • Naknada štete za primarni i sekundarni strah koji doživite u saobraćajnoj nezgodi,
 • Naknada štete za duševni bol usled umanjenih životnih aktivnosti i/ili naruženosti, i
 • Naknada štete za duševni bol usled smrtnog ishoda.

Visina odštete je različita i zavisi od vrste duševnog bola. Visina odštete za primarni i sekundarni strah je niža od visine odštete za duševni bol usled umanjenih životnih aktivnosti i/ili naruženosti, koja je opet niža od visine odštete usled smrtnog ishoda. Naknada štete za pretrpljen duševni bol usled smrti moguća je samo bližim rođacima preminulog (roditelji, zakonski i nezakonski partneri, deca, braća i sestre, babe i dede), ako su stanovali u istom domaćinstvu i ako je među njima postojala trajnija životna zajednica. Uži porodični članovi imaju pravo na, pored naknade nematerijalne štete, takođe i pravo na naknadu određenih vrsta materijalne štete.

 

Važne informacije

Naknada štete | Restitucija d.o.o.

Matični broj 21486205

PIB 111463274

Tekući račun 275002022356986742

--------------------------------------------

Telefon 066/22-555-2 dostupan 24h

E-mail restitucija@restitucija.co.rs

Novosti

Poštovani,

Restitucija d.o.o. raspisuje konkurs za veći broj regionalnih menadžera u više gradova u Srbiji.

Više informacija možete saznati na stani Naš tim.

Restitucija d.o.o. na Facebooku