Šta još treba da znate

 • Naknada štete ne može biti veća od štete.
 • Ko drugom prouzrokuje štetu dužan je da oštećenom nadoknadi nastalu štetu.
 • Obaveza naknade štete postoji od trenutka nastanka štete. Ako se šteta događala u dužem vremenskom periodu, onda od prestanka stvaranja štete.
 • Odgovorno lice je dužno, ako je to moguće, da uspostavi stanje stvari koje je bilo pre nastanka štete, a ako to nije moguće, da oštećenog obešteti odgovarajućim novčanim iznosom.
 • Ukoliko je to moguće, oštećeni će dobiti obeštećenje naturalnom restitucijom, a ukoliko to nije moguće, obeštećenje će dobiti u novčanom iznosu.
 • Naknada štete u novčanom iznosu određuje se prema cenama u vreme presuđenja odštete.
 • Zahtev za obeštećenje u novcu mora biti jasno i nominalno naglašen.
 • Umanjenje nečije imovine je obična šteta, a sprečavanje povećanja imovine je izmakla korist.
 • Oštećeni ima pravo na izmaklu korist koju je objektivno mogao da realizuje da nije došlo do štetne radnje.
 • Ako su za nastanak štete odgovorni i štetnik i oštećeni, svako od njih odgovara za ukupnu štetu koju su pretrpeli, srazmerno svojoj krivici.
 • Podeljena odgovornost za nastanak štete postoji kada šteta potiče od štetnikovih radnji, kao i od radnji oštećenog.
 • Poslodavac je odgovoran za štetu koju radnik pretrpi na radu ili u vezi sa radom, po utvrđenim opštim načelima odgovornosti.
 • Radnik je odgovoran za štetu koja je nastala na radu ili u vezi sa radom, ako ju je prouzrokovao sa namerom ili uz krajnju nepažnju.
 • Pravo na naknadu nematerijalne štete imaju fizička lica, ali ne i pravna lica.
 • Za štetu koju prouzrokuje maloletno lice, solidarno su odgovorni i maloletno lice i njegovi roditelji, ukoliko postoji propust u vaspitanju koji je u uzročnoj vezi sa nastalom štetom.
 • Za štetu koju prouzrokuje maloletno lice mlađe od 7 godina, uvek odgovaraju roditelji.
 • Za štetu koju prouzrokuje lice koje nema sposobnost rasuđivanja, odgovorno je lice koje je dužno da se brine o tom licu.
 • Nužna odbrana isključuje odgovornost za štetu.
 • Lice koje u slučaju dozvoljene samopomoći prouzrokuje štetu drugom licu, koje je izazvalo potrebu samopomoći, nije dužno da nadoknadi pritom nastalu štetu.
 • Imalac opasne stvari odgovara za štetu koja nastane od te opasne stvari.
 • Svako ima pravo da zahteva uklanjanje izvora opasnosti od koga može nastati šteta ili prestanak delatnosti od koje potiče uznemiravanje i/ili opasnost od štete.
 • Nadležni organ koji uz dozvolu obavlja opšte korisne delatnosti odgovara samo za štetu koja prelazi normalne granice.
 • Republika Srbija je odgovorna za štetu koju pretrpe treća lica, a koja nastane radom njenih službi u vršenju njihovih funkcija i/ili u vezi sa njima.
 • Republika Srbija je odgovorna za štetu koja je posledica terorističkih akata, jer je dužna da pruži zaštitu i sigurnost svim licima i imovini na svojoj teritoriji.
 

Važne informacije

Naknada štete | Restitucija d.o.o.

Matični broj 21486205

PIB 111463274

Tekući račun 275002022356986742

--------------------------------------------

Telefon 066/22-555-2 dostupan 24h

E-mail restitucija@restitucija.co.rs

Novosti

Poštovani,

Restitucija d.o.o. raspisuje konkurs za veći broj regionalnih menadžera u više gradova u Srbiji.

Više informacija možete saznati na stani Naš tim.

Restitucija d.o.o. na Facebooku