Renta

Reč renta je latinskog porekla i označava prihod od kapitala, imetka ili zemljišnog poseda i slično, kao i sve ono što vlasniku prispeva redovno, a da za to ne mora da preduzima nikakav rad ili da ulaže napore, ili periodični prinos koji se ne dobija radom.

U našem pravu, kao i u pravu drugih zemalja, postoje dve osnovne vrste šteta za koje se naknada štete dosuđuje u obliku rente i to:

 • štete prouzrokovane telesnom povredom ili oštećenjem zdravlja, i
 • štete nastale smrću davaoca izdržavanja.

Zakonom o obligacionim odnosima RS predviđeno je da se naknada u obliku rente određuje zbog:

 • izgubljenog izdržavanja, odnosno pomaganja kao posledica smrti davaoca izdržavanja (član 194. Zakona o obligacionim odnosima),
 • izgubljene zarade (član 195. ZOO),
 • trajnog povećanja potreba povređenog lica (neophodna tuđa pomoć – član 195. stav 2. ZOO),
 • uništenja ili smanjenja mogućnosti daljeg razvijanja i napredovanja, što je posledica potpune ili delimične nesposobnosti za rad (član 195. stav 2. ZOO).

Rentu je izuzetno moguće ostvariti i za pretrpljenu nematerijalnu štetu na osnovu odredbe člana 203. ZOO pod uslovom:

 • da postoji zahtev oštećenog,
 • da se radi o šteti za koju je izvesno da će trajati i ubuduće,
 • da takav oblik naknade štete predstavlja odgovarajuću pravičnu naovčanu satisfakciju u konkretnom slučaju.

Prema pozitivnim propisima i vladajućoj sudskoj praksi, to je slučaj sa nematerijalnom štetom zbog umanjenja životne aktivnosti i drugih njenih trajnih oblika.

Renta se prema odredbi člana 188. stav 2. Zakona o obligacionim odnosima, plaća mesečno unapred, ako sud drugačije ne odredi, doživotno ili na određeno vreme.

Glavne karakteristike rente su:

 • radi se o budućoj šteti,
 • konačni ukupan iznos rente nije poznat u vreme utvrđivanja,
 • renta se isplaćuje periodično, u ratama ili
 • u kapitaliziranom iznosu, odjednom.
 

Važne informacije

Naknada štete | Restitucija d.o.o.

Matični broj 21486205

PIB 111463274

Tekući račun 275002022356986742

--------------------------------------------

Telefon 066/22-555-2 dostupan 24h

E-mail restitucija@restitucija.co.rs

Novosti

Poštovani,

Restitucija d.o.o. raspisuje konkurs za veći broj regionalnih menadžera u više gradova u Srbiji.

Više informacija možete saznati na stani Naš tim.

Restitucija d.o.o. na Facebooku